Pääkaupunkiseudulla oli viime vuonna 301 yksinelävää asunnotonta vähemmän kuin vuonna 2021. Asunnottomuus on vähentynyt, koska asunnottomille on kyetty järjestämään sekä tuettua että itsenäistä vuokra-asumista. Espoossa Edistia on ollut mukana asunnottomuuden vähentämisohjelmassa jo 100 omalla asunnolla sekä yhteistyökumppanimme Y-säätiön jälleenvuokra-asunnoilla. Olemme mukana myös aikuissosiaalityön nopean asuttamisen mallin hankkeessa, joka on suunnattu asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville henkilöille. Hankkeen aikana (2019–2023) on tarjottu vuokra-asunto 29 henkilölle.

Työtä on kuitenkin vielä paljon tehtävänä ja huomio on kiinnitettävä asunnottomuuden ehkäisyssä moneen suuntaan. Samaan aikaan, kun asunnottomuus on vähentynyt, ovat esimerkiksi häätömäärät kasvaneet. Ulosottolaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2022 vireille on laitettu noin 7 700 häätöä, joista toimeenpantiin reilut 4 300 kappaletta. Häätöjen määrä koko maassa nousi noin 13 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kymmenen vuoden aikana on toimeenpantu keskimäärin 3 777 häätöä. Ne käyvät kalliiksi niin asunnon omistajille kuin asuntonsa menettävälle vuokralaiselle.

Asunnottomuus on monisyinen ongelma

Asunnottomuutta on tutkittu ja asunnottomuuden syihin on paneuduttu, mutta asunnottomuus ilmiönä ei valitettavasti näytä katoavan kokonaan mihinkään. Toisinaan se on vähenemässä, toisinaan taas kasvamassa, mutta aina se on olemassa. Valtakunnallisesti asunnottomuuteen liittyvää kehittämis- ja tutkimustyötä on toteutettu esimerkiksi Aran, kolmannen sektorin toimijoiden ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien kanssa. Myös Espoon Diakoniasäätiössä toteutettiin Asumisen Taidot -tutkimus- ja kehittämishanke vuonna 2006. Hanke oli hyvin linjassa säätiön asuntohankinnan sekä tukiasuntotyön kehittämistavoitteiden kanssa.

Asunnottomuuden vähentämiseen on tähdätty erilaisin poliittisin keinoin niin valtion kuin kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä ja ohjelmilla. Tämä onkin tuottanut tulosta, jota on ihmetelty ulkomailla saakka. Järjestöjä tarvitaan kuitenkin jatkossakin asunnottomuuden poistamiseksi. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta ja kohdennetut, ennaltaehkäisevät palvelut eivät aina kohtaa tai kohtaavat eriaikaisesti, jolloin ihmiselle pahin ennättää tapahtua. Lopputuloksena on asunnottomuus.

Nykyisellään asunnottomana olevat ovat vaikeasti asutettavia sekä vaikeasti palveluihin kiinnittyviä asukkaita. Oikean palvelun löytäminen on vaikeaa tai miltei mahdotonta. Mielenterveysongelmat lisääntyvät niin nuorilla kuin aikuisillakin, mutta myös ikääntyneemmillä henkilöillä on vaikeuksia esim. päihteiden käytön kanssa. Kaikki edellä mainittu on tuttua vuokranantajille ja sosiaalialan työntekijöille. Myös aikuissosiaalityössä työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat suuret, mikä vaikeuttaa yksilöllisten ratkaisujen löytämistä ja mahdollisuuksia tukea asiakkaita oikea-aikaisesti.

Asumisen ongelmia pitää ratkoa jo ennen häätöprosessia

Kun on asunto-omaisuutta, siitä pitää huolehtia. Vuokralaiselle on annettava mahdollisuus Asunto Ensin -periaatteen mukaisesti sekä tukea oikeanlaisten ja -aikaisten palvelujen hankkimisessa. Vuokranantajana on pidettävä kanava auki taloyhtiön suuntaan ja reagoitava nopeasti viesteihin, jotka koskevat asumisen häiriöitä. Vaikka häädön kustannukset kuuluvat asukkaan vastuulle, ovat ne myös asunnon omistajalle merkittävä kuluerä.

Usein häätö johtuu vuokraveloista ja koko häätöprosessin ajan juoksee uutta vuokravelkaa. Onkin tärkeää ehkäistä vuokravelan syntymistä ja puuttua varhaisessa vaiheessa vuokranmaksuongelmiin. Ennaltaehkäisevä työ, kuten asumisneuvonta ja tehokas verkostotyö on asukkaan, naapureiden ja taloyhtiön etu. Asumisen ongelmat pitäisi pyrkiä ratkaisemaan asukkaan kanssa jo ennen häätöprosessin käynnistämistä. Asumisen tukitoimet ovat siten yksilöllisiä ja asiakkaan tarpeenmukaisia. Tukipalvelu voi olla kevyttä ohjausta ja neuvontaa tai vahvempaa tukea elämän- ja arjenhallintaan. Tukipalvelun tarpeen arvioivat asukas ja sosiaalityöntekijä.

Edistian vuokraustoimen tehtävä ei ole vain vuokrasopimusten hallinnointia. Vuokranantajana voimme toimia paremmin. Edistian vuokrauspalveluissa vuonna 2022 pantiin vireille 2 häätöjuttua, joista toinen häiriöistä ja toinen vuokrasaatavista. Asiakasmäärään ja asukkaiden palveluntarpeeseen nähden häätöön päättyneitä vuokrasuhteita on meillä vain vähän. Olemme vuokralaisen tukena, kun asiat alkavat kasautua. Voimme olla mukana tuomassa vaihtoehtoja ja ratkaisuja siihen suuntaan, että palvelut ja palvelupolut ovat entistä oikea-aikaisempia ja monialaisempia ja että asuminen voi jatkua.

Oma koti tuo turvaa ja mielekäs toiminta tuo sisältöä päiviin. Yhteisönä voimme tarjota puitteet hyvälle elämälle. Tavoitteemme on, että kukaan ei joutuisi kodittomaksi ja häädöt saadaan nollaan!

Anne Björklund
palvelupäällikkö, vuokrauspalvelut