Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa ennennäkemättömällä vauhdilla. Uusien palveluiden tavoitteena on mm. parantaa terveys- ja sosiaalipalveluita ja ratkaista väestön ikääntymiseen ja kustannusten nousuun liittyviä haasteita. Nopea muutos edellyttää sopeutumista myös organisaatioilta, ammattilaisilta ja asiakkailta. Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät asiakkailta aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Samaan aikaan organisaatioiden ja ammattilaisten tulee muuttaa työnteon prosesseja, ammatti-identiteettiä ja palvelukulttuuria. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä. Tällaisia potentiaalisesti haavoittuvia ryhmiä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat ikääntyneet, päihteiden käyttäjät, vangit ja mielenterveysongelmista kärsivät.

DigiIN ”Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaalisen yhteiskuntaan” on laaja tutkimushanke, joka keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatioon ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat kaikkien osallistumisen ja mukanaolon lisääntyvästi digitaalisessa yhteiskunnassa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakasryhmien osallisuutta digitaalisissa palveluissa voidaan edistää ja tukea. Hankekonsortiossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Ikä-instituutti. Hanketta rahoittaa Strategisen Tutkimuksen Neuvosto (STN).

Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyjä, tapaustutkimusta, palvelupilotteja ja etnografiaa. Hankkeessa on tarkoitus toimia tiiviissä yhteistyössä useiden palveluntuottajien, järjestöjen, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa painotetaan käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön oikea-aikaisesti ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Hankkeessa kerätään tietoa Edistian asiakkailta ja henkilöstöltä

Edistia on DigiIN-hankkeessa yksi Laurean osahankkeen kohdeorganisaatioista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakasryhmien osallisuutta digitaalisissa palveluissa voidaan edistää ja tukea. Tätä varten kerätään tietoa sekä Edistian asiakkailta että henkilöstöltä.

Hanke käynnistyy Edistiassa asiakashaastatteluilla syksyllä 2020 ja päättyy tutkimustuloksiin perustuviin, ohjattuihin yhteiskehittämisen työpajoihin 2022–2023. Työpajoissa kehitetään Edistian omia palveluja ja digiosaamista.

”Olemme iloisia, että saamme olla mukana näin laaja-alaisessa kehittämishankkeessa, joka tuottaa uutta tietoa ja ratkaisumalleja myös Edistian asiakkaiden hyväksi,” sanoo Edistia-konsernin toimitusjohtaja Pia Harju-Autti. ”Hankkeen tarkoitus sopii erittäin hyvin Edistian tavoitteisiin edistää kaikkien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Saamme tutkimuksen myötä myös arvokasta tietoa ja työkaluja organisaatiomme toiminnan kehittämiseen,” hän jatkaa.

Lisätietoja:
Edistia-konserni, toimitusjohtaja Pia Harju-Autti, pia.harju-autti@edistia.fi, 040 770 7793

Yhteyshenkilöt Laureassa:
Yliopettaja Soile Juujärvi, soile.juujarvi@laurea.fi (Edistian tiedonkeruu)
Yliopettaja Teemu Rantanen, teemu.rantainen@laurea.fi, Laurean osahankkeen johtaja