Edistian kodit yhteisössä – ei vain asumista, vaan elämistä varten

Yhteisöasumisen yksikkömme sijaitsee Kilossa lähellä Leppävaaran runsaita palveluja.  Tarjoamme vakaata, turvallista ja viihtyisää asumista vehreässä ja rauhallisessa elinympäristössä.

Tavoitteenamme on tarjota viihtyisä, laadukas asuin- ja toimintaympäristö, jossa on hyvä elää, harrastaa ja asua.

Tiloja myös yhteiskäyttöön

Jokainen koti sijaitsee pienessä yhteisössä, jossa on oman huoneiston lisäksi yhteistilat. Viihtyisissä tiloissa on oma keittiö ruokailutiloineen, iso parveke, oleskelutilaa, atk-piste, biljarditila sekä kodinhoitotilat. Omaisten ja muun verkoston tapaamista varten on neuvottelutila.

Talon yleisiä tiloja ovat saunatilat, ruokala/kahvila, ryhmä- ja kokoustilat, klubihuone, pesula, kuntosali ja säilytysvarastot. Tiloista on laadittu asianmukainen pelastussuunnitelma.

Kalustettuna tai oman maun mukaan sisustettuna

Yhteisössä asutaan omissa vuokra-asunnoissa, joissa jokaisella asukkaalla on oma 21,5 neliön huoneisto saniteettitiloineen. Myös esteettömyys ja asuntojen hyvä äänieristys on otettu huomioon.

Asuntojen peruskalustukseen kuuluvat sänky, patja, liinavaatteet, päiväpeitto, kirjoituspöytä, jääkaappi, työtuoli, nojatuoli, yöpöytä, vaatekaapit, vaatenaulakko, verhot, valaisimet, laatikosto, pyykkikori, suihkuverho, pyyheliinat sekä säilytyskaapisto hygieniatuotteille.

Jokainen asukas voi sisustaa huoneistonsa halutessaan myös omilla, paloturvallisilla huonekaluillaan.

Kiinteistö on Asumisen palvelukeskus ARA:n rahoittama kiinteistö. Kilonkalliossa voivat asua pitkäaikaisasunnottomat, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset.

Asuntoa voivat hakea kaikki palveluasumista tarvitsevat oman kunnan sosiaalityöntekijän kautta.

Edistian yhteisön toimintaperiaatteet

Oma koti

Eedissä jokaisella asukkaalla on oma nimi asuntonsa ovessa. Omaan nimeen ja asuntoon, liittyy ihmisen identiteetin ja itsetunnon edellytykset. Jokainen ihminen on oma persoonansa, jolle kuuluu oikeus ja mahdollisuus tulla kohdelluksi arvokkaasti. Ihmisarvoon kuuluu, että jokaisella on paikka, jossa elää ja olla.

Koti merkitsee turvaa, rauhaa, menneisyyden muistoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Oma koti on paikka, jossa ihminen kokee olevansa oma itsensä ja jossa hän voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Kodilla on siis yhteys ihmisen identiteettiin. Jokainen ihminen on oma persoona, jolle kuuluu tulla kohdelluksi arvokkaasti. Ihmisarvoon kuuluu, että jokaisella on paikka, jossa elää ja olla.

Välittävä ilmapiiri

Välittävä ilmapiiri rakentuu luottamuksesta, kannustuksesta, tuesta ja kuulluksi tulemisen tunteesta. Jotta välittävä ilmapiiri voi toteutua, on henkilökunnan ja asukkaiden tärkeää tuntea toisensa.

Eedissä välittävästä ilmapiiristä kertoo yhteinen arvopohja, josta pidetään yllä keskustelua jatkuvasti. Toimintaperiaatteemme ja arvomme kuvaavat toisaalta päivittäisen toiminnan tavoitteita ja toisaalta samalla asukkaan asemaa Eedissä.

Yhdessä asukkaiden kanssa laaditut, meille kaikille tärkeät arvot, ohjaavat toimintatapojamme. Arvot ja toimintaperiaatteet muo-dostavat yhdessä Eedin selkärangan ja näkyvät muun muassa asukkaiden, omaisten ja työtovereiden välisessä vuorovaikutuksessa – välittävässä ilmapiirissä.

Kunnioitus

Itseä ja toisia kunnioittavassa kulttuurissa keskitymme myönteiseen palautteeseen ja onnistumisten esiin nostamiseen. Tällöin vuorovaikutus on arvostavaa ja ymmärtävää, kannustavaa ja rohkaisevaa, lujaa ja määrätietoista, lempeää ja myötätuntoista. 

Kunnioituksen kulttuuri ihmissuhteissa opitaan usein mallioppimisen kautta. Tätä hyödynnetään myös Eedissä; näytämme toisillemme mallia kunnioittavasta käytöksestä. Asukkaan arvostaminen ja hänen oikeuksiensa kunnioittaminen tarkoittaa asukkaan edun ajamista asiallisin keinoin, asukasta loukkaamatta.

Asukkaan tervettä itsekunnioitusta tukee parhaiten, kun häntä autetaan selviytymään, tuetaan ja kannustetaan tarpeen mukaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.

Oikeus osallistua

Jokaisella on oikeus kuulua johonkin ja oikeus tulla kuulluksi. Kaikilla on oikeus tuntea, että voimme vaikuttaa omaan elämäämme ja tulemme ymmärretyksi. 

Osallisuuden oikeus kuuluu meille kaikille. Eedissä osallisuus perustuu asukkaiden tarpeisiin, odotuksiin ja tavoitteisiin. Asukasta kohdellaan kokonaisuutena, hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan.

Asukkaita kuunnellaan ja kuullaan kysymällä aktiivisesti heidän näkemyksiään, antamalla tilaa erilaisille ajatuksille arvottamatta niitä. Rohkaisemme asukasta yksilöllisiin ratkaisuihin, kohtelemalla kaikkia samalla tavalla, hyväksymme ihmiset ja arvostamme heitä sellaisina kuin he ovat. Asukkaalla on oikeus kuntoutua omassa tahdissaan ja omalla tavallaan sekä luomalla olosuhteet, jossa muutos on mahdollinen. Asukkaita kannustetaan toimimaan omassa elämässään siten, että hän voi tuntea kuntoutuksen merkitykselliseksi omalta, yhteisönsä ja yhteiskunnan kannalta.

Turvallisuus

Edistiassa turvallisuudella tarkoitetaan yhteistä turvallisuutta ja samalla pyritään ymmärtämään jäljelle jäänyt riski tai turvattomuus. Turvallisuuteen liittyvät myös elintärkeät toiminnot eli ne perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa.

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien poissaoloa, samalla myös psykologista kokemusta niiden poissaolosta. 

Luottamus toisiin ihmisiin edellyttää kokemuksia myönteisestä vuorovaikutuksesta ihmisten kesken. Toimiminen erilaisten ihmisten kanssa poistaa pelkoja ja ennakkoluuloja. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja kokemus osallisuudesta ja mukana olosta, luovat turvallisuutta.

Myös ennaltaehkäisyllä voidaan luoda turvallisuutta. Hyvällä suunnittelulla voidaan mahdollistaa hyvän toiminnan ylläpito. Turvallisuus saavutetaan muun muassa toimivuuden, esteettömyyden ja tarkoituksenmukaisuuden kautta. Hyvällä suunnittelulla voidaan mahdollistaa hyvän toiminnan ylläpito ja rakennetun ympäristön huoltotoimenpiteet.

”Hyvä ilmapiiri näkyy ystävällisinä sanoina ja käytöksenä”

”Tuntuu kodilta, kun olen laittanut huoneeni sellaiseksi kuin haluan. Olen laittanut oveen lapun: Koputa, avaan itse”

”On turvallisemman oloista asua paikassa, jossa on tuttuja eikä vieraita”

Toimintamme yhteisössä

 

Ajatuksemme kuntoutuksesta

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitamme varsinaisen asumisen ja siihen liittyvän tuen lisäksi tarjottavaa mielekästä toimintaa. Jaamme kuntoutuksen kulttuuri- ja virkistystoimintaan, päivätoimintaan, työtoimintaan sekä Green care- toimintaan.

Toiminta-ajatuksenamme on asukaslähtöisyys ja yksilökeskeinen elämänsuunnittelu. Sen tarkoituksena on tarjota asukkaille mielekästä sisältöä arkeen, sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on ylläpitää päivärytmiä, integroida asukkaita yhteiskunnan toimintoihin, tukea elämänhallintaa ja itsenäisyyttä.

Kuntoutussuunnitelma

Käytämme asukkaan omaehtoisen elämän tukevaa työotetta ja taataan mahdollisuus osallistua monipuoliseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään sosiaaliseen kuntoutukseen. Asukkaan suunnitelman lähtökohtana ovat asukkaan omat voimavarat. Kannustamme ja tuemme asukasta hänen omien voimavarojensa käyttöön.

Asukkaan kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa otetaan aina mukaan mahdollisuus osallistua sosiaaliseen kuntoutukseen. Laadimme suunnitelman yhdessä asukkaan, hoitotahon sekä henkilökuntamme kesken ja suunnitelman laadintaan osallistuu myös sosiaalitoimen edustaja ja mahdollisuuksien mukaan asukkaan omaiset sekä lähiverkosto.

Sosiaalisen kuntoutuksen osuus kirjataan aina kuntoutussuunnitelmaan sekä asukkaan viikko-ohjelmaan. Tarkastamme suunnitelman vähintään 6 kuukauden välein tai mikäli tarve sitä erikseen vaatii. Mikäli muutoksia ilmaantuu, niistä ilmoitetaan kaikille sovituille tahoille.

Sosiaalista kuntoutusta organisoi toimintaohjaaja, joka laatii vuosittain toimintasuunnitelman, kartoittaa asukastoiveita, suunnittelee ryhmätoimintoja, vetää asukastoimikuntaa, toimintatyöryhmää ja toimii ympäristövastaavana. Toimintaohjaajan vastuulla on  suunnitella juhlia, retkiä, tapahtumia ja vierailuja yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Hän toimii myös vertaisohjaajien tukihenkilönä. Toimintaohjaaja osallistuu usein myös asukkaiden kuntoutussuunnitelmien laaditaan.

Omaohjaajan vastuulla on järjestää asukkaan kuntoutussuunnitelman kokous, seurata asukkaan kuntoutussuunnitelmassa laaditun suunnitelman toteutumista ja kannustaa asukasta osallistumaan hänelle sovitun viikko-ohjelman toteutumiseen. Lisäksi omaohjaaja kartoittaa asukkaansa voimavaroja, unelmia ja mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan osallistumiseen. Kirjaaminen ja toteutumisen seuranta ovat omaohjaajan vastuulla.

Päivätoiminta

Päivätoimintamme tavoitteena on yhteisön asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Päivätoiminnassa huomioidaan ja tuetaan kuntoutujien yksilöllisiä voimavaroja. Edistian monipuoliset päivätoimintaryhmät sisältävät mm. kädentaitoja, keskustelua, liikuntaa, retkeilyä sekä sosiaalisten taitojen ja arjen taitojen harjoittelua. Päivätoiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa tavaraa tai palveluja eikä siihen osallistumisesta makseta kuntoutujalle toimintarahaa. Tutustu päivätoiminnan sisältöön…

Työtoiminta

Edistian työtoiminnan tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työtoiminnan sisältö vaihtelee asiakkaan elämänhallintaa tukevasta toiminnasta aina tuottavaan työhön saakka.

Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti asiakkaan taitojen, kiinnostuksen ja ammatillisten pyrkimysten mukaisesti. Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan asiakkaalle erikseen sovittu kannustusraha. Tutustu työtoiminnan sisältöön…

Kulttuuri- ja viriketoiminta

Arkeen ja juhlaan järjestämme runsaasti toimintaa sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. Vuodenkierron ja yleisten juhlien lisäksi muistamme asukkaidemme merkkipäiviä, teemme pidempiä retkiä ja suunnittelemme tapahtumien sisältöjä. Tutustu kulttuuri- ja viriketoiminnan sisältöön…

Green Care

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä: esimerkiksi viljellään omaa puutarhaa ja ratsastetaan/hoidetaan hevosia. Tutustu Green Care -toiminnan sisältöön